logo stichting UP
stichting
uitzonderlijke
producties
De Maren 29
8584 VP
Hemelum
infostichting-upDit e-mailadres is wordt beschermd tegen automatische verzamelmethodes. Als het niet goed wordt weergegeven (en u ziet deze tekst), dan ondersteunt uw browser geen stylesheets.
www.stichting-up.nl
06 1788 0732
NL55 TRIO 0338 6114 01
KvK 68655185
BTW 867 538 032 B01

stifting ÚP

Doelstelling: It stimulearjen, it inisjatyf nimmen ta en organisearjen fan Útsûnderlike Produksjes op kultureel maatskiplik gebiet en fierder, it befoarderjen en inisjearjen en organisearjen fan kulturele, ynnovative en eksperimintele produksjes.

Bestjoer:

FoarsitterAfred Jan Vos
Skriuwer/ponghâlderEbo Reitsma
BestjoerslidCarol Tummers
Artistyk liederHoite Pruiksma

Stichting UP is û.o. eigner fan it BrulBoeiOargel.

Alfred Jan Vos

Hieltyd mear kringt it besef troch dat kultuer en muzyk in positive bydrage leverje oan in rike ûntjouwing en oan in maatskiplike foarming.
Net sûnder reden binne boeken as dy fan Erik Scherders “Singing in the brain” bestsellers en lûkt dizze auteur folle sealen mei lêzingen oer de effekten fan muzyk op it brein.
Ek yn it ûnderwiis is yn tanimmende mjitte omtinken foar kultuer yn al har foarmen.
Yn myn deistich wurk as direkteur-bestjoerder fan in stichting mei 12 basisskoallen yn Súdeast Fryslân stean ik noed foar de brede foarming fan bern.
Dat betsjut benammen in fokus op talinten fan learlingen mei ek in werkenber profyl op drama en muzyk en in struktureel plak foar kultuer- en muzykûnderwiis yn it wurkplan fan de skoallen.
Aardich oars dus, as wat men wend is op de measte basisskoallen. De útsûnderlike produksjes fan Stichting UP sprekke my dan ek tige oan. Net allinne fanwege kulturele mearwearde, mar foaral ek trochdat dy bûten beskate kaders gean.
De fraach om in rol te spyljen binne it bestjoer fan dizze útsûnderlike stichting, koe ik sadwaande allinne mar posityf beäntwurdzje.

Ebo Reitsma

Yn in fier ferline studearre en wurksum west yn de arsjitektuer en stêdebou . Yn 1982 in oar paad gien mei de stúdzje Skoalmuzyk oan it Konservatoarium yn Grins. Lesjaan op skoallen wie neat foar my. Wol it jaan fan kursussen oan leafhawwers fan klassike muzyk, ynliedings by konserten en operafoarstellings.
Dernjonken artistyk lieder fan Warkum Klassyk (organisaasje fan konserten en in muzykkursus yn myn wenplak Warkum) en sjonger by it Noord Nederlands Concertkoor. Mear ynfo op myn website www.muziekbegrijptuhet.nl

Carol Tummers

Yn 1965 hikke yn Maastricht, tein yn Belgysk Flaanderen en dêrnei troch alderhande omswervings úteinlik sa’n dikke 10 jier ferlyn yn Fryslân bedarre.
Mei it fêste plan hjir noait wer wei te gean en yntuskentiden, sawol wat de frije tiid oanbelanget as beropsmjittich, folslein yn beslach nommen troch it kulturele, en dan benammen it muzikale libben yn Fryslân.
Bestjoerslid te wêzen fan Stichting UP is op myn libben fan no in tige wolkomme oanfolling.