kaarten keapje

SYKJE

06/7 20:15u Bolsward, Broerekerk


foarferkeap
€18,00
jongerein <16
€10,00
normale taryf: €21,00
 
namme
adres
postcode en woonplaats
e-mail
Nei dyn bestelling krije jo in e-mail mei in útkearing referinsje. It bedrach graach oerdrage oan de rekken fan de stichting UP: NL55 TRIO 0338 6114 01 o.v.v. de betelling referinsje.
Op dizze konserten publisearret Stichting UP in spesjale programmeboekje mei ûnder oaren de teksten (gedichten en monologen) fan Aggie van der meer. Priis €5,–