utsicht


Een compositie voor Beiaard en gesproken tekst
op een gedicht van Aggie van der Meer
Compostie Hoite Pruiksma

Premiere vrijdag 8 juni 2018 Stadhuis Leeuwarden om 19.30 uur
Beiaardier Vincent Hensen.
entree vrij

Wachtsje ......
wat jo hearre
Dyn earen streaket
is foar jo
is foar dy

Is in Jefte .....
in lûd dat sjongen is,
Betsjoenen is
Rynsk
Treast en lok

Noeget dy te dûnsjen
omearmet dy
flústeret de leafste namme
jout dy de wurden
foar it liet fan dan langsten

Net ferjitte...
it heugen fan wat wie
gelok wie
skrynende ferealens
dat bliuwt, bliuwt

Wachtsje...
wat jo fiele
de treastende triennen
fertelle it ferhaal fan de dea
stille tsjûge

Altyd wer
Altyd
Altyd wer