logo stichting UP
stichting
uitzonderlijke
producties
De Maren 29
8584 VP
Hemelum
infostichting-upDit e-mailadres is wordt beschermd tegen automatische verzamelmethodes. Als het niet goed wordt weergegeven (en u ziet deze tekst), dan ondersteunt uw browser geen stylesheets.
www.stichting-up.nl
06 1788 0732
NL55 TRIO 0338 6114 01
KvK 68655185
BTW 867 538 032 B01

stichting UP

Doelstelling: het stimuleren, initiëren, en organiseren van Uitzonderlijke Producties op cultureel maatschappelijk gebied en verder het bevorderen, initiëren en organiseren van culturele innovatieve en experimentele producties. Stichting UP is o.a. eigenaar van het BrulBoeiOrgel

Bestuur:

VoorzitterAlfred Jan Vos
Secretaris / penningmeesterEbo Reitsma
bestuurslidYtsje Akkerman

Artistiek- en zakelijk leider: Hoite Pruiksma

Dirigent, componist, programmeur, initiator en bedenker van bijzondere muzikale gebeurtenissen. Bach-kenner. Vernieuwer en zoeker naar de grenzen in de muziekcultuur.

Alfred Jan Vos

Steeds meer dringt het besef door dat cultuur en muziek een positieve bijdrage leveren aan een rijke ontwikkeling en aan maatschappelijke vorming. Niet voor niets zijn boeken als Erik Scherders "Singing in the brain" bestsellers en trekt deze auteur volle zalen met lezingen over de effecten van muziek op het brein. Ook in het onderwijs is in toenemende mate aandacht voor cultuur in al haar vormen. In mijn werkzaamheden als directeur-bestuurder van een stichting met 12 basisscholen in Zuidoost Friesland maak ik mij hard voor de brede vorming van kinderen. Dat betekent vooral een focus op talenten van leerlingen met ook een herkenbaar profiel op drama en muziek en een structurele inbedding van cultuur- en muziekonderwijs in het curriculum van de scholen. Behoorlijk anders dus, dan op wat op de meeste basisscholen gebruikelijk is. De uitzonderlijke producties van Stichting UP! spreken mij dan ook enorm aan. Niet alleen vanwege culturele meerwaarde, maar vooral ook door het treden buiten de bestaande kaders. De vraag een rol te spelen binnen het bestuur van deze uitzonderlijke stichting, kon ik dan ook alleen maar positief beantwoorden

Ebo Reitsma

In een ver verleden gestudeerd en werkzaam geweest in de architectuur en in de stedenbouw. In 1982 een andere weg ingeslagen met de studie Schoolmuziek aan het Conservatorium Groningen. Lesgeven op scholen bleek niet mijn ding. Wel het geven van cursussen aan liefhebbers van klassieke muziek, inleidingen bij concerten en operavoorstellingen. Daarnaast artistiek leider van Workum Klassiek (organisatie van concerten en een muziekcursus in mijn woonplaats Workum) en zanger bij het Noord Nederlands Concertkoor. Meer info op mijn website www.muziekbegrijptuhet.nl

Het beleidsplan van UP in een notendop

DOEL
De doelstelling van de Stichting UP (Uitzonderlijke Producties) is het stimuleren, initiëren, en organiseren van uitzonderlijke producties op cultureel maatschappelijk gebied, waarbij de muzische kunst de basis vormt.
Initiatiefnemer, productieleider en zakelijk en artistiek leider van UP is componist, dirigent en initiator Hoite Pruiksma. Het is zijn passie en drive, om vernieuwing, innovatie en het experiment in de culturele sector mogelijk te maken en te behouden. Daarom is UP opgericht: omdat wij het van het grootste belang achten dat in de kunsten – en dan wat betreft UP vooral in de muziek – er een voortdurende beweging moet blijven aan vernieuwende, creatieve, innovatieve en experimentele culturele projecten, noodzakelijk om de culturele sector de mogelijkheden te geven zich te kunnen blijven vernieuwen. Hoe belangrijk ook de kunst uit het verleden is, blijvende vernieuwing is een strikte noodzaak om de mensheid te behoeden voor culturele inteelt en verval. Dit kan o.a. gebeuren door individuele kunstenaars en musici een podium te bieden en hen organisatorisch en financieel te ondersteunen.

DE JUISTE MENSEN
Teneinde onze projecten op een hoog professioneel niveau te kunnen geven, is het als vanzelfsprekend nodig hiervoor de juiste musici aan te trekken. In dat opzicht is het goed te weten dat UP het initiatief heeft genomen om het professionele kamerkoor Capella Frisiae na jaren van afwezigheid, opnieuw samen te stellen en productief in te zetten in haar bijzondere producties. UP beschouwt dit koor als haar eigen ‘huiskoor’ wat actief wordt zodra daar aanleiding toe zal zijn. Het koor heeft in 2018 in die hoedanigheid voor het eerst meegewerkt in de uitvoeringen van de Fryske Jehannes Passy en heeft 2022 een CD gemaakt met werk van Hoite Pruiksma op gedichten van Aggie van der Meer, te beluisteren op Spotify onder de titel ‘UTSICJHT’

SAMENWERKING
Natuurlijk is samenwerking met andere organisaties noodzakelijk om op een zo breed mogelijk terrein de doelstelling van UP waar te kunnen maken. Nu al wordt samengewerkt met de conservatoria van Groningen en Zwolle en met verschillende locale organisaties, zoals Koepelkerk van Sappemeer, Workum Klassiek, de Koepelkerk en de Grote kerk in Leeuwarden, Stichting Cultuurhuis Drenthe e.a.
Daarnaast is educatie van essentieel belang. Hoite Pruiksma heeft daarmee in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan, vooral in zijn functie als medewerker bij de Nederlandse Bach Academie waar hij in samenwerking met regisseur Gooitsen Eenling en de ROC Friese Poort een groot aantal zeer succesvolle educatieve voorstellingen heeft verzorgd rondom de Johannes-Passion van Bach.
Ook is er een sterk projectmatig samenwerkingsverband met de beroepszangers van Capella Frisiae en het Roder Girls Choir o.l.v. Sonja de Vries in repetities en concert van stichting UP.
De UP-producties hebben naast een hoog artistiek uitgangspunt ook een grote educatieve waarde.

FINANCIEEL
De Stichting UP streeft ernaar om zoveel mogelijk financiële dekking te verkrijgen via recettes, fondsenwerving, sponsoring, overheidssubsidies en particuliere giften. Door haar bijzondere status en structurele bekendheid op een breed cultureel maatschappelijk terrein, zal de financiële zelfstandigheid van UP naar verwachting over een aantal jaren steeds groter worden.
Om vanuit een gedegen basis te kunnen starten en vanaf het begin vanuit een stabiele situatie aan de gestelde artistieke kwaliteit te kunnen voldoen, zoekt UP zowel bij de overheden als in de private sector, samenwerking met verschillende partijen die zich aan een project willen verbinden.
UP zoekt naast eenmalige investeringen per project ook naar structurele subsidie om de professionaliteit van het koor en de organisatie ook op lange termijn in stand te houden.

omdat de onderwerpen van de projecten cultureel maatschappelijk verschillen en vaak over meerdere jaren verlopen.
Omdat de projecten zeer uiteenlopend zijn doet UP bij de meest uiteenlopende fondsen een aanvraag zonder daarin zichzelf te beconcurreren. UP wil afhankelijk van de grootte van de productie, maximaal 2 verschillende grote producties per jaar organiseren en meerdere kleine.
Een adequate fondsenwerving en een goede verstandhouding ten opzichte van verschillende overheidsinstellingen, particuliere instellingen en podia is een absolute vereiste teneinde ook op de lange termijn aan de doelstellingen te kunnen blijven voldoen en continuïteit te garanderen UP zal daarom voortdurend bezig zijn een zo groot mogelijk netwerk te blijven bezitten.

Voor vernieuwende en experimentele podiumactiviteiten die UP zelf organiseert, wordt een verhouding aangehouden in de begroting van 1/3 overheidsgeld, 1/3 recette-inkomsten en 1/3 inkomsten uit fondsen en sponsoring. De haalbaarheid van deze verhouding is gebaseerd op de jarenlange ervaringen van de bestuursleden en van productieleider Hoite Pruiksma. De oer-Nederlandse koopmansprincipes “de kost gaat voor de baat uit” en “geld maakt geld” is hier van toepassing.
Voor niet-podiumactiviteiten, zoals bijv. het BrulBoeiOrgel-project en het virtueel orgelproject Organum Plenum, moeten alle financiële middelen aangeworven worden uit fondsen, particuliere giften en overheidssubsidies.
Alle projecten worden vooraf voor financiële goedkeuring aan het bestuur voorgelegd en door hen beoordeeld. Achteraf wordt door administratiekantoor Westendorp, waarmee UP een vaste zakelijke relatie heeft, beoordeeld of e.e.a. financieel ordentelijk is verlopen en of bijsturing nodig is.

download hier het financieel verslag
2019

Jaarverslag Stichting UP jaar 2017

Het jaar 2017 was het jaar van het begin van UP. Opgericht op 28 april 2017 op initiatief van Hoite Pruiksma.
Hoite als zijnde dirigent, componist en organisator van vele originele muzikale evenementen, wilde graag zijn plannen die hij al jaren heeft en zeker ook nog jaren zal krijgen, onderbrengen in een stichting. Noodzakelijk om, zeker financieel, deze plannen op een verantwoorde manier te kunnen realiseren.
In die zin is UP (Uitzonderlijke Producties) een voortzetting van de Stichting Fryske Harlekijn. Een aantal activiteiten uit deze stichting op het gebied van meer reguliere muzikale producties zijn na de opheffing van Fryske Harlekijn ondergebracht bij de Nederlandse Bach Academie en bij de stichting frysKlassiek.
Voor UP blijft over, zoals de naam al zegt, de meer ‘uitzonderlijke producties’.
De plannen voor dit soort producties zijn o.a. :
- Het BrulBoeiOrgel (al gebouwd, al in gebruik geweest, moet nu meer permanent speelklaar worden
gemaakt);
- It Lân achter it each fan’e nulle: een oratorium op tekst van Aggie van der Meer, te componeren door
Hoite Pruiksma (deel 1 is klaar);
- Organum Plenum (een landelijk, virtueel door Pruiksma te maken orgelwerk);
- de Fryske Passy.

En met deze Fryske Passy is UP haar werkzaamheden begonnen.
De, al in 1999 in première gebrachte Friestalige ‘Jehannes Passy’ is gecomponeerd door Hoite Pruiksma en was destijds de eerste passie, nieuw gecomponeerd in de Friese taal. Het was vanaf het begin een succes met uitvoeringen in Workum en Groningen. Ook na die tijd is het werk nog enkele malen uitgevoerd.

De manifestatie Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa gaf Hoite de inspiratie om ‘iets meer te doen’ met zijn Passy. Het werk is in muzikaal opzicht theatraal gecomponeerd: dramatisch indrukwekkend. Het idee ontstond om, in deze tijd waarin het concert publiek ook visueel is ingesteld, in dat opzicht ook ‘iets te gaan doen’ met deze Jehannes Passy. Een theatraal gebeuren, zonder overdreven toeters en bellen maar wel met een uitgekiende, sobere visualisering van het passiedrama, zodanig dat deze visualisering de muziek een verdere ondersteuning geeft. Samen met regisseur Gooitsen Eenling en met mensen van Stagemaster uit Bolsward en Lunatic Lights, bedacht Hoite een concept, waarbij met minimale belichting en met minimale toneelbeweging een maximaal dramatisch effect kon worden bereikt.
Het succes van 7 voorstellingen met deze opzet in Nederland heeft bewezen dat dit concept is geslaagd. Er waren voorstellingen in Workum, Utrecht, Amsterdam, Assen, Nijmegen. Groningen en Leeuwarden. Deze voorstellingen waren dit jaar. Meer daarover dus in het jaarverslag van 2018.

Het jaar 2017 stond dus geheel in het teken van de voorbereidingen voor deze passietournee: contacten leggen met de podia, met het rekruteren van de musici, het uitwerken van het theatrale aspect, de gehele PR en uiteraard dit alles te beginnen met het aanvragen van de zo noodzakelijke subsidies.
Vermeldenswaard is nog het feit dat voor het koor opnieuw Capella Frisiae is opgericht. Destijds is dit geheel professionele koor tot stand gekomen op initiatief van Hoite Pruiksma om de passieconcerten (met de Johannes-Passion van Bach als zwaartepunt) te maken tot kwalitatief zeer hoogstaande gebeurtenissen. Capella Frisiae zal vanaf nu ook weer mede het ‘huiskoor’ worden van de Stichting UP.

Gezien het grote succes van de Passy-tournee in dit voorjaar kan gesteld worden dat UP zich geen betere start had kunnen wensen dan het afgelopen jaar 2017.

download hier het financieel verslag 2019

[
# beloningsbeleid Stichting UP

Beloning voor bestuursleden
Bestuursleden zijn niet gerechtigd om zich voor hun bestuurstaken en/of tijdsbesteding te laten compenseren. Voorgeschoten uitgaven en noodzakelijk te maken reiskosten (max. € 0,19 per km) mogen gedeclareerd worden. Kosten die gemaakt worden om met het openbaar vervoer te reizen worden ook vergoed. In het geval van een treinreis wordt alleen een tweede klas treinkaartje vergoed. Er dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd.
Beloning voor medewerkers
Stichting UP! heeft vooralsnog geen medewerkers in loondienst en kent daarom geen vast functiehuis met functieschalen en daar aan gekoppelde salarissen. Voor het uitvoeren producties huren wij professionals in tegen een marktconform tarief.
Beloning voor vrijwilligers
Stichting UP! heeft geen vaste vrijwilligers. Voor zover bij een bepaalde productie vrijwilligers worden ingezet, kan een vrijwilligersvergoeding van €1500,- per jaar betaalbaar worden gesteld. Het betaalbaar stellen van deze vrijwilligersvergoeding kan slechts plaatsvinden indien de vrijwilliger minimaal 8 uur per week gedurende een periode van 40 weken per jaar voor een productie wordt ingezet. De overige vrijwilligers worden niet financieel beloond. Voorgeschoten uitgaven en noodzakelijk gemaakte reiskosten (max. € 0,19 per km) mogen gedeclareerd worden. Kosten die gemaakt worden om met het openbaar vervoer te reizen worden ook vergoed. In het geval van een treinreis wordt alleen een tweede klas treinkaartje vergoed. Er dient in elk geval een kwitantie te worden overhandigd en de vrijwilligers dienen vooraf te overleggen over het maken van deze (reis)kosten.
Juli 2018 Stichting UP!